Rozpis/sign up

International call to prayer in the tense times of war.

God revealed to us that one of the problems related to scoffing which affects many nations.  Let us therefore stand as intercessors before the Lord and address this issue (for more details see the cover letter).

To register, choose a specific time below this text, click on the box provided, write your name and nationality (email and phone number). You can they pray along or with others during this allotted time. Out Lord Jesus says:  “Couldn’t you men keep watch with me for one hour?” (Matthew 26:40)

Drive out the mocker, and out goes strife; quarrels and insults are ended. (Proverbs 22:10)

Do not gloat when your enemy falls; when they stumble, do not let your heart rejoice, or the Lord will see and disapprove and turn his wrath away from them. (Proverbs 24.17-18)

Mezinárodní modlitební výzva v době napjaté válečné situace

Bděme před Hospodinem a řešme, jak se našeho národa týká problém s Posměvačem (viz průvodní dopis)

Vyberte si pod tímto textem určitou hodinu (registrovat se nemusíte), klikněte na dané pole, zapište jméno a národ (email a telefonní číslo). V tento čas sami nebo s celou skupinkou modlitebníků (Pán Ježíš říká: " To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?" (Matouš 26.40).

Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba." (Přísloví 22.10)

Neraduj se z pádu nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv. (Přísloví 24.17-18)

V současné době není spuštěna rezervace do modlitebního řetězce.