Informace

ŘETĚZEC MODLITEB

 

Kde: Ve sborové budově naproti Kauflandu

 

HLAVNÍ TÉMA MODLITEB

Smíření ve vzhtahu k Bohu i k lidem.

2. Korintským 5:17-21

" Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smíříl sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepčítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností."

modlíme se za vztahy:

1) OSOBNÍ  - odpustit všechno všem

2) MEZI DENOMINACEMI CÍRKVE - ať Bůh sboří všechny lidské hradby a spojí nás svým Duchem Svatým

3) MEZI NÁRODY NA ÚZEMÍ BOHUMÍNA - vyznání hříchů, odpuštění a žehnání

4) MEZI STÁTY - sjednocení Duchem Svatým skrze víru, nikoliv jen příkazy UNIE


V modlitbách buďme vytrvalí!

Efezským 6:18 - V Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia.

Informace

Tadeusz Gaura

+420 731 504 319