info

Mezinárodní modlitební výzva v době napjaté válečné situace

Bděme před Hospodinem a řešme, jak se našeho národa týká problém s Posměvačem (viz průvodní dopis)

Vyberte si pod tímto textem určitou hodinu (registrovat se nemusíte), klikněte na dané pole, zapište jméno a národ (email a telefonní číslo). V tento čas sami nebo s celou skupinkou modlitebníků (Pán Ježíš říká: " To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?" (Matouš 26.40).

Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba." (Přísloví 22.10)

Neraduj se z pádu nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv. (Přísloví 24.17-18)