Modlitební náměty

Modlitby za Ukrajinu

 • Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. 2. Letopisů 7:14

Pojďme se společně modlit k našemu Bohu a předkládat mu situaci na Ukrajině i ve světě.

 

 • Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře. Žalm 46:2-3

Modleme se za:

 • to, ať se srdce obyvatel nechvějí, ale ať hledají útěchu u Boha
 • lidi, na které psychicky doléhá válka, ať je Bůh navštíví, posilní a uzdraví
 • to, ať svá srdce nesytíme strachem z budoucnosti a tragickými zprávami z médií, ale předkládáme své starosti Bohu

 

 • Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Žalm 46:9-10

Modleme se za:

 • to, ať Bůh zastaví krveprolití
 • ochranu lidí na místech, kde se bojuje
 • za uzdraví pro zraněné
 • mírové řešení situace

 

 • Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žalm 27:1, 3

Modleme se za:

 • odvážná srdce pro lidi, kteří jsou v centru dění
 • to, ať ti, kteří zažívají ztrátu, nejistotu, úzkost a strach, vnímají Boží blízkost a naději

 

 • Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. Matouš 5:14

Modleme se za:

 • církev a křesťany na Ukrajině, ale i v jiných zemích, ať jsme v této temné situaci světlem světa a roznášíme kolem sebe Ježíšův pokoj navzdory nepokojné době
 • křesťany na Ukrajině i v jiných zemích, aby upínali svůj pohled k Ježíši Kristu
 • vedoucí církví

 

 • Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené. 1. Timoteus 2:1-2

Modleme se za:

 • českou i zahraniční vládu, za moudrost při rozhodování v této nelehké době
 • to, ať vlády stojí na straně dobra a jednají s úsilím navrátit  mír
 • to, aby média nikdo nevyužíval k manipulace, k šířená dezinformací a strachu, ale aby v nich zavládla pravda
 • to, abychom měli Boží pohled na lidi zapojené v tomto konfliktu a přimlouvali se za ně

 

 • Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Efeským 6:12

Prosme Boha, ať nám dá do situace jeho Boží pohled. Snažme se nedívat na tuto tragédii jen našima fyzickýma lidskýma očima.