Vzkazník

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email roman.klevar@seznam.cz, popř. volejte na tel. číslo +420 725981671.

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email davidkafka.necas[xyz#seznam.cz, popř. volejte na tel. číslo +420 739 600 333.

Jméno
E-mail (chráněn proti spamu)
Toto pole nevyplňujte:
Vzkaz
 


Jindra Lacinová jila1955~!!~seznam.cz
Neděle, 27.08.2017 22:22

1. 9. se potřebuji odhlásit. Děkuji
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Sobota, 25.03.2017 10:09

Pro všechny modlitebníky. 1. Petrova 1:4-11
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Nebesa se radují a Pán vám žehná. Milan
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Pátek, 24.03.2017 22:18

Pro všechny modlitebníky. 1. Petrova 1:4-11
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Nebesa se radují a Pán vám žehná. Milan
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Úterý, 21.06.2016 17:45

Zdravím všechny modlitebníky a posílám verše pro povzbuzení.
Ráno od tří se budu modlit zde ve Šluknově, alespoň takto se připojím.
1 Královská 8:28
 Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí:
1 Královská 8:29  Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu.
1 Královská 8:30
 Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu, vyslýchej v místě svého přebývání, v nebesích, vyslýchej a odpouštěj.
1 Královská 8:33
 Bude-li poražen Izrael, tvůj lid, od nepřítele pro hřích proti tobě, ale navrátí se k tobě, vzdají chválu tvému jménu a budou se k tobě modlit a prosit o smilování v tomto domě,
1 Královská 8:35
 Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit obráceni k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil,
1 Královská 8:38
 vyslyš každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná ránu svého srdce a rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu.
1 Královská 8:42
 neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu,
1 Královská 8:44
 Vytáhne-li tvůj lid do boje proti nepříteli po cestě, kterou jej pošleš, a budou-li se modlit k Hospodinu směrem k městu, které jsi vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu,
1 Královská 8:45
 vyslyš v nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo.
Milan
Rezervace na Středa, 22.06.2016 03:00 :)

Lenka Lenka.hermanek~!!~seznam.cz
Středa, 16.03.2016 17:34

Žalm 144 Davidův . 1Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
2Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.
3Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
4Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé.
5Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.
6Udeř bleskem, rozptyl nepřátele , vypusť své šípy a uveď je v zmatek,
7vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!
8Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná!
9Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.
10Ty, jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče,
11vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná.
12Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru.
13Naše sýpky ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol,
14náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích.
15Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

Marian ml.Rafael perlovoj~!!~email.cz
Středa, 09.03.2016 13:16

Ahoj Davide prosímtě zapiš me na dneska na 23:00 hod
Plamínek plaminek.nadeje.nevyhasina~!!~seznam.cz
Úterý, 19.01.2016 18:01

Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje. a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém (Kristův lid) a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. Izajáš 62:6-7
Lenka Matuloová Lenka.hermanek~!!~seznam.cz
Pondělí, 18.01.2016 11:48

Hospodina vidím před sebou napořád,

je po mé pravici, nezakolísám.

Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá,

také mé tělo v bezpečí odpočívá.

Nenecháš v hrobě duši mou,

nevydáš jámě svého věrného!


Stezku života jsi mi ukázal,

ve tvé přítomnosti je plnost radosti,

nekonečné blaho je po tvé pravici! Žalm 16, 8-11
Dana Pribanová dpribanova~!!~seznam.cz
Neděle, 17.01.2016 15:33

Na termín od 18-22.1 (9.00-9.59hod) jsem se registrovala v době, kdy byla tabulka poloprázdná. Pokud je někdo, kdo by se rád modliteb 24/7 zúčastnil a nezbylo pro něj vhodné políčko, tak pokud by ti vyhovoval čas z některé mé registrace, dej vědět, místo uvolním.
Jiřina Tomášková jirinatomasek~!!~seznam.cz
Pátek, 15.01.2016 16:08

Ahoj Davide.
Dnes jsem si rezervovala po -pá mezi 2-3 hod. Udělala jsem chybku a místo jména a příjmení, jsem tam napsala část emaiové adr. Prosím až budeš v přihlašovací tabulce, mohl bys mi jméno opravit. Děkuju, Jiřka.T.