Informace

 

 

 

ROZPISINFORMACEREGISTRACEVZKAZNÍKMODLITBY 24/7 •   21/3/2019

MODLITBY 24/7 jsou otevřeny pro každého


Otevřeli jsme další mezisborový modlitební řetěz (v Krásném Březně). Rezervovat se můžete zde na adrese: www.modlitby 24-7.cz

 

Modlitby prodlužujeme do 31.5.2019Tentokrát jde o čas, kdy v půstu a modlitbách. Ř 8:26 Budujme osobní vztah s Pánem, bořme duchovní hradby nad naším městem, vyhlížejme způsob předání evangelia a buďme poslušni!

 

HLASOVÁNÍ V PARLAMENTU A POSLANCE dO 17.4.2019


Navíc bojujme za prezidenta a tento národ: 15.4.2019 bude další rozprava

Rád bych připoměl, že je to pro Český národ důležitý den. Proběhnou další rozpravy a hlasování o homosexuálním manželství. Vyhlasme nad naší zemí moc krve našeho Pána Ježíše Krista, nepodceňujme ten čas co nám ještě Pán dal pro modlitbu.

V Žalmu 2 je zajímavý verš 12 ,,Líbejte syna, ať se nerozhněvá."

Aby Boží lid právě v této praktické věci prokázal semknutost a jednomyslnost.

 

 

NULOVÁ TOLERANCE HAZARDU V ÚSTÍ NAD LABEM

 

- 22.5.2019 Bude veřejná diskuze o hazardu v informačním centru na Mírovém náměstí.

- Hazard v Ústí nad Labem skončí, modlit se za lidi, kteří o tom můžou rozhodnout.

 


evropa jako evangelizační a misijní oblast

 

Pro domorodé i přicházející. Především pro přicházející muslimy.

Je čas setkat se s evangeliem a Panujícím Ježíšem v Evropě. V Praze již někteří přijali Pána Ježíše jako Záchrance..

-Za služebníky Ježíše v Evropě..

 

 

SRDCE EVROPY


Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání  za srdce Evropy Česko, které je nemocné, za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.


Regina Europea

(Obraz z 18.století visí v senátu a symbolizuje stav Evropy, více v textu srdce Evropy)


Též vyprošovat za pokoj Jeruzalému.

 

Modlíme se za práci TEEN CHALLENGE V ČESKU

 

Modleme se za nulovou toleranci hazardu v Ústí nad Labem.

 1 Timoteovi 2: 1 - 4

Skutky 16: 24-26Místo M24-7 se nachází v komplexu ,,Corso", mezi Bowlingem a služebnou policie ČR v DOMĚ JEŽÍŠE KRISTA

Pro rychlý kontakt otevření dveří.. přímo na místě:

Monika Rafaelová t: 739448627

Boja Rafaelová t: 723101381

Roman Klevar t: 725981671


Už dnes se můžete přihlašovat na termíny www.modlitby24-7.cz (MÍSTNOST-ÚSTÍ-ROZPIS)

Pro ty co se ještě neregistrovali a chtějí se začít modlit je nutné se nejdříve registrovat zde nebo na stránkách:

http://modlitby24-7.cz/ústi-nad-labem/registrace

 

(V červeném textu najdete po rozkliknutí podrobnosti.)


Rádi bychom pokračovali v modlitebním řetězu dále. Například jak to činili Moravští bratři nepřetržitě ve dne v noci 100 let napříč několika generacemi a změnili dějiny.

 

Modlitba má jeden důležitý rozměr a to je náš vztah s Bohem a když se modlíme něco se mezi námi a Bohem děje a to můžou být nejlepší okamžiky života, které platí i pro každého z nás.

 

 


MĚJTE POŽEHNANÉ DNY :-) A PŘEJI KRÁSNÉ ROZKVETLÉ JARO :-)

V případě nejasností mi volejte, nebo jen napište :))

Roman Klevar T: 725981671


Napište mi jednoduše odpovědí na tento e-mail roman.klevar@seznam.cz 

 

 

 

 

ROZPISINFORMACEREGISTRACEVZKAZNÍKMODLITBY 24/7 •   21/3/2019

V MINULOSTI JSME SE MODLILI:

V ÚSTÍ NAD LABEM MUSÍ BÝT SLYŠET O JEŽÍŠI 13 - 15.4.

 

 

Přijďte sloužit lidem nebo službu podporovat modlitbami z karavanu na Mírovém náměstí. Je potřeba týmová spolupráce na Božím království. Je to duchovní spolupráce Kristova těla.

 

 

MODLITBY:

 

- Ať lidé v Ústí slyší o zprávě Velikonocích vzkříšeném Kristu

- Ať slyší slova, které říkal. (Jsou Duch a Život)

- Ať předáme lidem Evangelium v moci Ducha. (Modlitby za potřeby a spasení

- Ať Bůh vypudí služebníky Evangelia

- Ať přijde hlad po Božím slovu

- Čtené slovo z Bible

 

MODLITBY ZA NÁROD, NÁRODY, EVROPU.

 

Pojďme šířit dobrou zprávu o Ježíši, aby Kristovo slovo znělo v našem městě

 

Služba:

 

Časy modliteb v karavanu:

 

Sobota: 10:00 - 21:00

Neděle:   9:00 - 21:00

Pondělí:  9:00 - 17:00

 

 

PŘEDVELIKONOČNÍ KONCERT 14.4. V 17:00 DVOŘÁKOVA

 

Koncert o naději, víře a lásce v písních a slovech kapela Dynamis a Pavel Tošovský

 

 

 

MODLITBY TCI ČR - ŠLUKNOV OD 29.3. - 17.4 BULETIN


Modlíme se za studenty v programu:

 

- aby zažili setkání s živým Bohem, prožili Boží přítomnost a byli dotčeni Jeho láskou a zájmem o ně

- modlíme se za zdraví studentů

- modlíme se, aby studenti porozuměli tomu, co je to být „učedníkem Ježíše Krista“

- aby měli porozumění Božího slova a to, co pochopí, aby s důvěrou v Boha ve svých životech aplikovali

- modlíme se, aby se rozhodli odvrátit od starého způsobu myšlení a života, byli ochotni „zemřít sami sobě“, a tak získali nový život v Kristu Ježíši (říct ne lži, podvodu, vlastnímu prospěchu na úkor pravdy...)

- modlíme se za jejich vztahy, za odvahu stát se pokornými a tichými (ti jsou dědicové Božího království)

- modlíme se, aby ve středisku byla Boží bázeň (neboť ta je počátkem moudrosti)

- modlíme se, aby spolupracovali na své proměně (pokud se nezmění nic uvnitř člověka, nezmění se ani jeho život)

– aby byli ochotni se měnit, měnit své způsoby přístupu k lidem, k sobě, k Bohu, k práci atd.

- modlíme se, aby se studenti naučili s důvěrou obracet na Krista se všemi svými žádostmi a potřebami a zakusili množství vyslyšených modliteb, a tak jejich důvěra v Boha rostla

- modlíme se za odvahu studentů otevřít se a vylít ze svého srdce vše, čeho v životě litují a tím se s minulostí rozloučit (skutečné pokání znamená převzít odpovědnost za svůj život a neobviňovat druhé, okolnosti atp.)


Děkujeme za studenty, kteří prošli programem.


Modlíme se za všechny, kteří se byť jen na chvíli ocitli ve středisku a slyšeli evangelium Kristovo, aby slovo, které bylo zaseto, vzklíčilo a přineslo v jejich životech ovoce.

 

1. MODLITBY PRACOVNÍKŮ


Modlitby za tým pracovníků, (pravidelně)

- aby s Boží pomocí zvládal všechny nároky služby -organizační a poradenské..

- aby fungovala dobře vzájemná spolupráce, aby si jeden druhému byli oporou a povzbuzením

- aby Bůh sladil všechna obdarování a schopnosti pracovníků ve prospěch služby Bohu a jeho dětem včetně těch, kdo zůstávají zatím nevěřící

- aby služebníci byli zaměřeni na věci, které jsou středem pozornosti Ježíše Krista

- aby přes všechny nároky a někdy i těžkosti ve službě jim hořelo srdce pro Boha

- aby služebníci sloužili v moci a v Duchu

– byli plni Ducha svatého, odvahy a víry

- aby byli světlem a inspirací těm, kdo přicházejí do programu

- aby měli hodně trpělivosti, odvahy a moudrosti v jednání se studenty programu, aby byli schopni rozeznat, kým jsou bez Krista a kým v Kristu

- aby Bůh chránil služebníky a jejich rodiny od zlého a naplnil potřeby, které mají (včetně zdraví a odpočinku...)

- potřebujeme od Boha sílu čelit frustraci, když se ne vše daří, jak bychom rádi (pokud možno, aby se ta zklamání nepřenášela do atmosféry v rodinách a ve středisku)

 

MODLITBY ZA STŘEDISKO TCI

---------------------------------------------------------------------------------------


- modlitby za prostředky na provoz střediska, a za nezbytné potřeby investiční

- střecha cca 250.000 Kč, čistička odpadních vod 450.000 Kč

- modlitby za vedení (P.Král) – ochrana na cestách, moudrost v jednáních týkajících se TCI na všech úrovních

- modlíme se za prosperitu a požehnání a Boží ochranu Jeho díla

- Modlíme se, aby ve středisku byla zjevná Boží přítomnost, aby se Bůh projevoval skrze své syny a dcery obnoveným charakterem, láskou k Bohu a lidem, pokojem, radostí, spravedlností, láskou k pravdě....

- Modlíme se, aby se ve středisku Bůh projevoval divy a zázraky (uzdravení, vylití Ducha svatého, slovem moudrosti a poznání....)

 

2. Modlíme se za pracovníky na továrně:

 

- modlíme se za vedení TCProfi (T.Kačera), aby mělo moudrost, aby je Bůh vedl a chránil

- modlíme se za vztahy na pracovišti, aby tam vládla atmosféra vzájemné důvěry

- aby věděli, že jsou součástí Božího plánu na této zemi a jsou požehnáním

- aby milovali svou práci - aby ti, kteří nejsou věřící, byli přitahováni Kristem k víře

- aby měli zakázky, které jsou výhodné a vhodné (šité na míru možnostem a schopnostem továrn.) a byli dostatečně za svou práci odměněni

- aby finanční prostředky, které jsou získány díky „továrně“ byly účelně, smysluplně...použity a přinesly další benefity (pomoc lidem v nouzi...)

 

Modlíme se za službu street:

 

- modlíme se za službu služebníků na ulicích, kteří chtějí rozšířit svou službu i mimo Ústí nad Labem (do Liberce...)

- aby je Bůh vedl na místa, kde jsou lidé připraveni slyšet evangelium, zralí a ochotni změnit svůj život

- aby skrze ně Bůh přivedl mnohé z ulic do středisek TCI, předně ty, kteří ví, že jsou ztraceni a potřebují Boha

- modlíme se za jejich ochranu, a aby viděli výsledky své vytrvalé práce v terénu

- jsme za věrné a vytrvalé služebníky vděčni

 

 

VELIKONOČNÍ SLAVNOST DJK 19 -21.4.2019

- V pátek od 16:00 bude evangelizační kázání na kterém budou naši pozvaní hosté,   kteří se obrátí od temnoty k světlu od moci satanovy k moci Boží..

- Pozvaní hosté poznají Ježíše Krista.

- Společná Velikonoční oslava toho co pro nás Ježíš Kristus udělal.

- Dům Ježíše Krista v Krásném Březně.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Roman Klevar

+420 725981671

roman.klevar@seznam