Modlitby

Za co se modlíme?

 • aby Bůh proměnil naše srdce, žvoty, domovy, naše města a naši zemi
 • aby nám odpustil, že mu nevěříme a děláme mu ostudu
 • aby nás věřící sjednotil v lásce k němu a k sobě navzájem
 • aby krize, vyvolaná pandemií, přinesla do našich životů touhu po trvalých hodnotách
 • za vzájemnou ohleduplnost a laskavost, především, v našem městě
 • za vedení našeho města, kraje a státu
 • za zdravotníky, policii, hasiče, armádu, pracovníky v sociálních službách, dobrovolníky...
 • za ekonomickou situaci
 • za chudé, slabé a nemocné kolem nás

Sedm věcí, za které pojďme Bohu děkovat.

 1. Bezpodmínečně nás miluje.
 2. Můžeme za ním s čímkoliv přijít.
 3. Za žádných okolností nás neopouští.
 4. Pomáhá nám řešit náročné situace.
 5. Dal nám modlitbu, skrze kterou můžeme přivolávat Jeho pomoc.
 6. Nadpřirozeně s námi jedná.
 7. Spojuje nás.

 

Inspirace z Biblických textů:

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4,6-7)

Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět. (Jan 16, 33)

Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. (Jan 14, 26-27)

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. (Matouš 5, 9)

Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. (1. Petrova 5, 7)