Motivační verše

Žalm 34:5 Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, zevšech mých obav mě vytáhl.

Římanům 12:2 Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli.

Koloským 2:6,7 O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není moudrost součansého světa ani jeho pomýjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě.