Informace

Pojďme se spojit jako Boží děti na modlitbách v této mimořádné situaci, aby lidé kolem nás mohli přijít ke spáse, a Boží děti se přiblížily Pánu Ježíši.

Ezechiel 18:23 Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ?

Pláč 2:18 Volej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! Ať tvé slzy proudí potokem, ať už je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko ať neusne!

19 Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně!