Aktuálně

... a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2. Paralipomenon 7:14

Drazí bratři a sestry, modlitebníci,

leden je v mnohých církvích měsícem, kdy se lidé schází k modlitbám a postí se. I přesto, že minulý řetězec skončil teprve před týdnem, vnímali jsme (mimo jiné i skrze ohlasy některých z Vás), že nás Bůh vede, abychom návázali dalším modlitebním řetězcem. Tentokrát bychom si přáli, abychom se napříč církvemi v Těšíně a okolí spojili k modlitebnímu zápasu spojenému s půstem. Vnímáme, že půst hraje důležitou roli v duchovním životě křesťana a mimo jiné vede člověka k pokoře před Bohem. Věříme, že pokora spolu s modlitbami a odvrácením se od zlých cest povede k odpuštění a uzdravení naší země, která to tak zoufale potřebuje.

Bůh ať Vám v novém roce požehná pokojem převyšující každé pomyšlení!
Za tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně
Daniel a Aška Horští
modlitby a půst