Informace

ŘETĚZEC MODLITEB

 

Kde:

Ve sborové budově naproti Kauflandu

 

HLAVNÍ TÉMA MODLITEB

Plnost Ducha Svatého v našich životech, sborech a církvích. Ať se může Duch Svatý mocně projevovat tak, jak On sám chce. Za milost k pokání, abychom Jej nezarmucovali, ale odstranili vše co překáží Jeho moci plně působit v našich životech.

další témata:

1) ZA UKRAJINU, za naše bratry a sestry v zasažené oblasti, za naší připravenost sloužit všem potřebným.

2) ZA VLÁDU, za moudrost při řešení důsledků koronavirové krize, za bratry a sestry, kteří jsou v parlamentu a senátu (Aleš Juchelka)

3) ZA BOHUMÍN, za starostu a radní, za školy a instituce, spasení a uzdravení

4) ZA SBOR, pastora, starší, bratry a sestry, moudrost a plnost Boží lásky a Ducha Svatého, věrnost služebníků

5) ZA ŠÍŘENÍ EVANGELIA V BOŽÍ MOCI, pouliční evangelizace, vězení, oblast kříže, stanová evangelizace v Karviné, baby club...


V modlitbách buďme vytrvalí!

Efezským 6:18 - V Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia.

Informace

Jakub Staniek

+420 604 389 691