Šplhání po rodokmenu

Dnes přeskočíme v Lukášově evangeliu ke konkrétnímu okamžiku v příběhu Ježíšova pozemského otce Josefa. V tomto úryvku nahlédneme do širšího politického a národního prostředí té doby.

Ježíš se narodil v královském městě Betlémě, protože Josef patřil do rodu Davidova. Lukášovo evangelium sleduje Josefův rodokmen až k Batšebě, s níž měl král David cizoložný a také vražedný poměr.

Není zajímavé, jak Bůh působí prostřednictvím rodokmenů? O Vánocích se můžeme těšit z požehnání, ale také prožívat zlomenost v naších rodinách.

Jaký máme pocit z lidí, se kterými se letos o Vánocích uvidíme?

Pane Ježíši, děkuji Ti za to, že žehnáš těm členům rodiny, kteří mě nejvíce milovali. Děkuji, že také dokážeš přinášet požehnání skrze rozbité části mé rodinné historie. Prosím tě, abys mi o letošních Vánocích dal dávku trpělivosti navíc, abych byl laskavý I k náročným příbuzným. Udělám si teď čas na to, abych jmenoval ty, za které jsem obzvláště vděčný nebo kterých si obzvlášť vážím.

 

Ztiš se a modli se.

 

Prosím Tě, Otče, kéž celé rodiny mohou o letošních Vánocích poznat tvé spasení. Modlím se za ty, kteří jsou uvězněni v generačních cyklech zlomenosti, chudoby, závislosti a zneužívání. Změň tyto rodokmeny. Prolom ty začarované kruhy. Proměň prokletí v požehnání ve jménu Ježíše Krista, mého Spasitele, Syna Davidova... a také Batšeby!

 

Ztiš se a modli se.

 

Bůh pracuje prostřednictvím rodin, ale také prostřednictvím činů neoblíbených politiků, jako byl třeba Caesar Augustus a Quirinius, aby nastolil svou svou vlastní vládu pokoje.

Pane, prosím Tě, abys o letošních Vánocích pracoval na mém životě – i přes ty nejnepravděpodobnější členy rodiny a ty nejnáročnější vůdce. Přijímám a žehnám rodině, kterou jsi mi dal, a vládě, které jsi nade mnou doposud dal moc.

Amen.

 

Biblické texty:

Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách.  S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám!

Žalm 18,29-30

V těch dnech vydal Caesar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. (Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z galilejského města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova),

aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná.

Lukáš 2,1-5