Rozhodnout se pro vděčnost

Dnes se budeme zamýšlet nad první polovinou jednoho z nejznámějších chvalozpěvů v Bibli.

Marie, která je právě – jaká ostuda! – těhotná a očekává Syna Božího, jde na návštěvu ke své sestřenici Alžbětě. Když Alžběta (a též dítě v jejím lůně) rozpozná významnost Mariina těhotenství, začnou oba vzdávat chválu.

Pro Marii, mladičkou neprovdanou nastávající matku, to muselo být období velké nejistoty. Na jejím místě by mě přepadaly obavy, jak na tyto novinky zareagují příbuzní, a nervozita z každého setkání s nimi v nové situaci.

Alžběta nepřivítala Marii s odsouzením nebo zarmoucením, ale s radostí nad tím, jak se odvíjejí Boží plány. Představte si, jak se Marie v tu chvíli musela cítit.

Mariin chvalozpěv vyvěrá z hloubky její duše a ducha. Co se dnes ukrývá v hlubinách mé duše a ducha?

 

Ztiš se a modli se.


Mariino srdce přetéká vděčností a chválou.

Pane, prosím, sešli stejného Ducha vděčnosti a chvály na naši církev, na moje společenství. Kéž z nás tvoříš společenství plné Ducha svatého, které je připravené chválit Tě za všech okolností.

 

Ztiš se a modli se.


Jaké veliké věci učinil Bůh Marii? Ano, je těhotná, čeká Ježíše, ale ona nezpívá „…neboť mi učinil velikou věc Ten, který je mocný.“ Nepoužívá jednotné, ale množné číslo. Chválí Boha za své dítě, ale také za mnoho dalších věcí.

Někdy ve svém životě vidím mnohem snadněji své potřeby a trápení, než požehnání, kterými mě Bůh obdarovává. Jaké veliké věci pro mě Bůh učinil?

Pane, vyznávám, že dokážu být velmi nevděčný/á. Dnes se chci rozhodnout, že při každé možné příležitosti Ti chci děkovat. Duchu svatý, ukazuj mi na každou dobrou věc, která přichází do mého života.

Amen.

 

Biblické texty:

Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
2 Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
3 Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši!

Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši!
Žalm 16:1-3

Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí. Blaze té, která uvěřila, neboť se naplní, co jí Hospodin slíbil.“ Marie na to řekla: „Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti, neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
Lukáš 1:44-49