Radost a potěšení

Dnes pokračujeme v naší cestě k Vánocům s Alžbětou a Zachariášem.

Zachariáš je v chrámu, pronáší modlitby k Bohu a má překvapivé setkání s andělem. Konečně je vyslyšena modlitba Zachariáše a Alžběty – a s ní přichází příslib radosti a potěšení. Budou mít syna, který bude hrát roli v Božím poslání.

Mám-li být upřímný, můj postoj k vyslyšené modlitbě může být někdy lhostejnost, nevděk nebo nárok: „No, Bože, trvalo ti to dost dlouho!“ Přicházím v tomto čase o radost a potěšení, které mám k dispozici?

Jaká byla poslední modlitba, na kterou mi Bůh odpověděl? Jak reagovalo mé srdce?

Pane, prosím Tě o odpuštění pro chvíle, kdy jsem plně nedocenil Tvou laskavost vůči mně.

 

Ztiš se a modli se.


Bože, odstraň prosím kulturu nároků a nevděku, která může být zvláště silná v době Vánoc. Pane, modlím se za svou církev. Pomozte nám odolat této kultuře a jednat v opačném duchu. Kéž se naše společenství vyznačuje vděčností, radostí a potěšením.

 

Ztiš se a modli se.


Bůh odpovídá na modlitby Zachariáše a Alžběty jen kvůli nim samotným – aby jim dal radost. Ale Bůh má také větší plány – plány pro celý lid – jak jej přivést zpět k sobě. Když Pán plní své sliby, které mi dal a odpovídá na mé modlitby, málokdy je to jen pro mě samotného. Požehnání se také přelévá do životů lidí kolem mě.

Pane, odevzdávám se Tvé radosti a potěšení. Když je Tebe přijímám, kéž mohu sdílet Tvou lásku, Tvou milost a Tvé vykoupení se všemi kolem sebe.

Amen.

 

Biblické texty:

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Žalm 8:2–5

Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.
Lukáš  1:11–17