Pohnut Duchem

Dnes je náš poslední den, kdy přemýšlíme nad vánočním příběhem z Lukášova evangelia, a dnes se také setkáváme se Simeonem, mužem, který trpělivě čekal na to, až Bůh splní svůj slib.

Čekat na to, co chceme, není nikdy snadné. Apoštol Pavel ve svém dopise církvi v Galacii popisuje trpělivost jako ovoce Ducha. Stejně jako ovoce, tak i trpělivost roste s časem, jak v sezóně, tak i mimo sezónu.

Ačkoli si pokaždé v této pasáži představujeme Simeona jako starého muže, Lukáš nám vlastně neříká, zda byl starý či ne. Simeon možná čekal krátkou dobu nebo mnoho let. Víme jen, že byl plný Ducha svatého a že byl připraven čekat.

Ptám se sám sebe, na co v tuto chvíli čekám. V co doufám a o čem sním?

Bože, pomoz mi být trpělivější a důvěřovat, že jsi se mnou – jak v sezóně, tak i mimo sezónu.

 

Ztiš se a modli se

 

Myslím na ty, které znám, jejichž sny se nesplnily; na ty, pro které je těžké doufat; na ty, kteří potřebují útěchu.

Prosím Tě, Bože, abys byl dnes s nimi.

 

Ztiš se a modli se.

 

Lukáš píše, že Duch svatý spočíval na Simeonovi. Dále Lukáš zdůrazňuje, že Duch svatý Simeonovi slíbil, že před svou smrtí spatří Krista, a Simeon se plně a věrně soustředil na naplnění tohoto zaslíbení. Nakonec Lukáš říká, že když byl Simeon pohnut Duchem svatým, šel přímo do chrámových nádvoří, kde se setkal s Ježíšem.

Jakým způsobem jsem si v posledních dnech uvědomoval Ducha svatého? Dovoluji Duchu, aby mi v tomto vánočním období pomohl upřít svůj zrak na Ježíše? (Židům 12:2)

Duchu svatý, zatímco se blížím ke konci tohoto ztišení, poddávám se Ti. Pomoz mi být na Tebe citlivější. Dotkni se mě dnes jakýmkoli způsobem je třeba a přiveď mě k Ježíši.

Amen.

 

Biblické texty:

Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob. Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!
Žalm 24,1-10

A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl:„Nyní, Panovníku, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji.Neboť mé oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech lidí – světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele.“
Lukáš 2,25-32

Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.
Židům 12,2