Naděje v čekání

Dnes začínáme naši cestu příběhem o Ježíšově narození.

Společně upřeme svůj zrak na Ježíše uprostřed tohoto rušného svátečního období, budeme číst o zkušenostech lidí, které zastihly první Vánoce, ptát se na vlastní život a víru a uděláme si čas na modlitbu za sebe i za druhé. Do popisku

Vánoční příběh, jak ho zachycuje evangelium podle Lukáše, vrcholí narozením Ježíše, ale začíná příběhem sestřenice Marie – Alžběty a jejího manžela Zachariáše. Pocházejí z dobré rodiny. Mají dobrou pověst. Poslouchali a věrně sloužili po dlouhou dobu. A přesto je uprostřed jejich života díra.

Do příběhu Alžběty a Zachariáše vstupujeme v situaci, kdy je trápí jejich neplodnost, která je způsobena I jejich pokročilým věkem. Zkušenost zklamání a vzdalující se naděje.

Některé části našeho života rádi vystavujeme světu na odiv – zejména ty, na které jsme nejvíce hrdí. Ale uvnitř si každý z nás nese zklamání nebo lítost.

Ptám se sám sebe. Jsou v mém životě oblasti, kde jsem poslouchal Boha a důvěřoval mu, a přesto nevidím žádný pokrok?

Nebeský Otče, předkládám ti své zklamání a lítost a čekám na Tebe s nadějí o těchto Vánocích…

Ztiš se a modli se.

Myslím na ty, které znám. Na ty, kteří sloužili a poslouchali ale stále čekají. Přináším je teď před Boha. Speciálně se modlím za ty, kdo nemohou mít děti.

Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. (Římanům. 15,13).

Ztiš se a modli se.

Nejen, že byli Zachariáš a Alžběta bezdětní, ale byli také velmi staří – již v neplodném věku. Možná se naskytla příležitost a ta je minula. Život se posunul vpřed a nechal je za sebou. Cítím, že jsem propásl svou příležitost? Že jsem zmeškal loď nebo jsem zůstal pozadu?

Nebeský Otče, je svůdné hnát se na konec tohoto příběhu – “a všichni žili šťastně až na věky”. Ale já před Tebou chci být upřímný o svém zklamání. Bože, předkládám Ti problémy, které se zdají neřešitelné a já se rozhodl věřit ti bez ohledu na to, jestli vyslyšíš moje modlitby způsobem, který bych si přál nebo ne.

Amen.

Biblické texty:

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.
Žalm 5, 12-13

Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku.
Lukáš 1, 5-7

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
Římanům 15,13