Modlitby za rodinu

Přinášíme zamyšlení nad rodinou v dnešní společnosti. Pro inspiraci též několik konkrétních námětů, jak se za rodinu modlit.

 

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Žd 13,4

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. T. G. Masaryk

Manželství a rodina jsou čím dál více v ohrožení. Polovina manželství končí rozvodem. Větší část společného soužití mužů a žen je nemanželská. Děti se rodí do vztahu dvou lidí, kteří neví, jestli spolu chtějí žít do konce svého života a nechávají si otevřená zadní vrátka pro nový vztah v případě, že je ten starý omrzí. Děti častokrát ani neznají svého otce. Společnost už ani nevěří v manželství, které kdysi bylo posvátným svazkem na celý život a jediné zdravé prostředí pro vznik nového života. Politici diskutují o tom, co je to vlastně rodina. Sílí obrovský tlak na redefinici rodiny, aby se rodina pojímala pouze jako společné soužití různých osob v jedné domácnosti. Tento hodnotový rozklad základní buňky společnosti a národa – rodiny – povede k celkovému úpadku a zotročení národů. Pouze společnost se zdravými rodinami je schopná čelit novým ideologiím a totalitním režimům.

Křesťané ale mají jednu mocnou zbraň a tou je modlitba. Podobný úpadek nastal v Římské říši, ale nárůst křesťanství nakonec vývoj zvrátil a manželství i rodina byly obnoveny na základě křesťanského učení. Vedly k tomu modlitby Božího lidu, příkladný život křesťanských rodin a poté i politická podpora vládců, kteří přijali křesťanství. I dnes je třeba, aby povstala armáda křesťanských bojovníků, kteří pozvednou své zbraně k boji proti duchovním silám zla, jež rozleptávají manželství, rodiny a potažmo celou společnost. Těmito zbraněmi jsou modlitba, půst, proklamace Boží vůle, veřejné hlásání pravdy v médiích, a především život ve svatosti a Božím řádu.

Všude kolem nás probíhá reálná globalizace. Připravuje se nový světový řád, který rozhodně neodpovídá Božím normám a jeho záměrům. Svět je čím dál více propojený a to, co se prosadí ve velkých národech (mediálně, legislativně, politicky) ovlivňuje všechny další menší národy. Příklad je vidět na postupném posouvání mezníků, které zasadili naši předkové (duchovně se jedná o biblické normy) „Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové.“ Př 22,28. Například homosexualita. Ta byla považována za hřích (homosexuální chování), pak za nemoc, potom za vrozenou sexuální orientaci, nyní už jen za variaci a někde už je otevřeně považována za volbu a právo každého jedince. Podobně to vidíme na transgenderu – změně pohlaví, která je dnes považována za právo každého, je to volba. Tedy lidé si dnes dobrovolně mohou zvolit jak sexuální orientaci, tak i své pohlaví. To je nebezpečný trend, který je infekční ideologií, jež může zablokovat vztah lidí k Bohu jako Otci.

Za co se tedy modlit?

  • Za ochranu a zachování rodiny. Aby političtí představitelé a zákonodárci ctili Boží řád pro manželství a rodinu a privilegovali toto uspořádání zákonnými úpravami.
  • Za mnoho zdravých křesťanských i sekulárních manželství a rodin, které se stanou silným příkladem a inspirací pro mladou generaci.
  • Za rozklad homosexuálních lobbistických skupin a osvobození lidí, kteří jsou v zajetí sexuálních hříchů.
  • Za službu lidem závislým na pornografii, která je jednou z nejčastějších příčin rozpadu manželství.
  • Za odhalení lživých ideologií, které vedou k rozleptání koncepce tradiční rodiny.
  • Za vlivné a odvážné osobnosti, které se dokáží postavit mainstreamu a budou hájit manželství a rodinu ve veřejném prostoru – školách, médiích, byznyse, politice, kultuře, umění, sportu a jinde.
  • Aby církev byla příkladem a silným hlasem pravdy ve společnosti a sama se uchránila od nákazy.
  • Aby se ve školách vychovávalo k sociálním dovednostem, které povedou k budování zdravých a trvalých vztahů, lásce a obětavosti.
  • Aby se křesťanské rodiny společně modlili a zůstávali v Božím slově a Boží přítomnosti.

David Loula