Moc modlitby - vytrvalost

V Bibli mne fascinuje vytrvalá, nebojácná modlitba víry založená na zaslíbení od Hospodina.

Této modlitbě se odevzdal naplno prorok Daniel, který se ji modlil 3x denně v otevřeném okně s pohledem na Jeruzalém. Zač se modlil?  Není to v Bibli popsané, ale je to mé přesvědčení. V době svého mládí rád naslouchal proroku Jeremiášovi. Od něj se dozvěděl, že již před řadou desítek let prorokoval Izaiáš o zajetí Izraele na dobu 70 let a také o jeho návratu. Věřím, že v tom otevřeném okně věrně připomínal Hospodinu Jeho slova. Vidíte? Hospodinu stačil jeden odevzdaný muž, který ovlivnil dějiny svého národa.

Rozpomínám se na podobnou situaci v Československu v sedmdesátých letech minulého století. Po dvou letech byl jeden horlivý muž pro Hospodina jménem John Mac Farlan tehdejší vládní mocí vyhnán z naší země jako nežádoucí osoba. Ač pocházel z Anglie, odešel do Německa, kde založil sbor a velmi často po dobu 20 let jezdil na hranice ČSSR, odkud se ve víře modlil za pád „železné opony“. Protože tomu věřil, založil dopředu v Bavorsku poblíž našich hranic biblickou školu s týdenním kurzem pro začínající české pastory ze západní a severozápadní části Čech, která byla zcela zadarmo. Vidíte? Jeden mladý muž, který žil naplno pro Krista, ovlivnil v roce 1969 můj vztah ke Kristu a zcela nečekaně jsem jej opět potkal v Bavorsku po 20 letech. Byl dle mého rozpoznání  klíčovým  požehnáním pro duchovní  průlom v naší zemi.

Jsem vděčný Bohu za každého přímluvce v naší zemi v současnosti. Probouzí se Nový den pro Česko. Věřím tomu a očekávám to.

Petr Šimmer