Mír na zemi

Dnes přemýšlíme o andělu Páně, který se zjevuje pastýřům a oznamuje narození Ježíše.

Poslední knihy Starého zákona byly napsány asi 400 let před prvními knihami Nového zákona. Mlčení během těchto 400 let končí velkolepým způsobem – dítětem narozeným dospívající matce, obklopeným zástupy andělů zpívajícími: ‚‚Sláva Bohu na výsostech a pokoj na zemi lidem všem!”

Ti andělé rozjeli párty!

Když se na chvíli zastavím, ptám se sám sebe, jakým způsobem jsem tento rok prožíval pokoj a Boží přítomnost. Za tyto chvíle vzdávám Bohu slávu.

 

Ztiš se a modli se.

 

Vím o někom, kdo dnes potřebuje zažít pokoj a Boží přítomnost?

Když přemýšlím o lidech, které znám, o těch, kteří trpí; kteří bojují s nemocí; pro které je život z jakéhokoli důvodu obtížný; Prosím Tě, Bože, abys je obdařil pokojem.

 

Ztiš se a modli se.

 

Je snadné zapomenout, že události kolem Ježíšova narození nebyly tak pěkné jako vánoční přání na našich poličkách. Marie, Josef a jejich syn byli uprchlíky, kteří se chystali opustit domov a cestovat stovky mil, aby ve strachu o své životy utekli před pronásledováním. Takový je svět, do kterého se narodil Ježíš, a naneštěstí se do toho stejného světa dnes rodí mnozí.

Dnešní svět potřebuje pokoj. Dnešní svět potřebuje knížete pokoje.

 

Ztiš se a modli se.

 

Známý text, který napsal apoštol Jan, mluví o tom, že Bůh miloval celý svět a poslal svého jediného Syna, Ježíše, aby se narodil, žil, zemřel a vstal z mrtvých (Jan 3:16). A Bůh to udělal, protože svět potřebuje pokoj.

Bože, odevzdávám se Tvému plánu pokoje pro můj život. Pomoz mi nejprve hledat ve světě, království pokoje abych mohl být nositelem pokoje ve světě, který je rozdělený.

Amen.

 

Biblické verše

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
Žalm 23:1-3

 

Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj – Boží zalíbení v lidech.“ Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil.“
Lukáš 2:11-15

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Jan 3:16