Lectio Divina - modlitba nad Božím slovem

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1,1-2

O co jde?
Lectio divina znamená „posvátné čtení“. Jedná se o jednoduchý způsob čtení Božího slova, který zahrnuje modlitbu a přemýšlení nad daným textem. Pomáhá nám učit se naslouchat Božímu hlasu a dáváme při něm Bohu prostor, aby k nám promlouval skrze Písmo.

Tento způsob čtení Bible není zaměřen na získávání informací, ale na naši proměnu skrze čtené slovo. Nenahrazuje jiné způsoby čtení Božího slova, ale doplňuje je. Je to způsob čtení Písma, ve kterém jde o to, abychom se přiblížili k Bohu jako milujícímu Otci.

Jaký je původ „Lectio divina?“
Tento způsob čtení Božího slova vznikl ve 3. století za působení církevního vůdce Origena. Ten věřil, že díky hloubavému čtení a modlitbě můžeme objevovat, jak on sám říká, „vyšší moudrost, která je skryta v Božím slově“. Origen uvádí, že Ježíš sám je cestou k porozumění výkladu Bible a pokud se Jej ptáme, odhalí význam Božích slov. Toto cvičení je o „trávení“ Božího slova a přemýšlení nad ním.

Co k tomu potřebuješ?
Bibli a čas

Způsob modlitby
Můžeš se takto modlit sám/sama nebo ve skupině.

Jak na to?
Lectio Divina má čtyři hlavní části: čtení, přemýšlení, modlitba a rozjímání.

1. Čti
Vyber si pasáž z Písma, která nebude moc dlouhá (cca 1-15 veršů). Pomalu si je přečti několikrát za sebou. Pokud je to možné, čti nahlas.

2. Přemýšlej
Přemýšlej nad slovy, která jsi četl. Pozorně naslouchej. Je nějaké slovo nebo fráze, které z daného textu vyvstávají? Dovol Bohu, aby k tobě mluvil. Neboj se ptát. Co tím autor myslel? Co to znamená pro mě?

3. Modli se
Reaguj v modlitbě na to, co jsi četl. Řekni Bohu, co si myslíš o tom, co jsi právě četl a jak to k tobě mluví. Řekni mu, co tě povzbuzuje a je pro tebe výzvou. Popros jej, aby ti pomohl žít podle pravd, které jsi právě objevil.

4. Rozjímej
Zastav se. Ztiš se. Přestaň mluvit, ptát se, a odpočívej. Věnuj nějaký čas tomu, že budeš v tichosti sedět s Bohem. Pozvi Ducha svatého, aby tě proměňoval.

Podle www.24-7prayer.com/ancientprayerrhythms