Jak se modlit za právo a spravedlnost

Jsme velmi citliví na to, když se děje nespravedlnost vůči nám, našim blízkým nebo provalí něco nekalého v politice. Jak můžeme ovlivnit spravedlnost v našem národě?

"To je taková nespravedlnost." Tuto větu jsme již určitě od někoho slyšeli, nebo jsme ji dokonce sami použili. Jsme velmi citliví na to, když se děje nespravedlnost vůči nám, našim blízkým nebo provalí něco nekalého v politice. Jak můžeme ovlivnit spravedlnost v našem národě?

Bůh miluje spravedlnost a právo a chce, abychom spravedlnost a právo prosazovali.

Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země (Žalm 33,5).

Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť (Přísloví 21,3).

Je důležité, aby právní řád našeho státu byl v souladu s Božím právem. Modleme se za lidi, kteří mohou ovlivnit kvalitu právního řádu v České republice.

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1. Tim. 2,1-4).

V nejširším slova smyslu jsou to všichni občané. V demokracii je lid zdrojem veškeré moci a tuto moc uplatňuje především prostřednictvím volených zástupců. Buďme příkladem lidem okolo sebe praktickými projevy dobrých principů a hodnot.

V užším slova smyslu jsou nositeli moci: parlament České republiky (moc zákonodárná), vláda a prezident (moc výkonná) a soudy (moc soudní).

  • modleme se za zákonodárce, aby odolávali stranickým a lobbistickým tlakům při přijímání zákonů a neupřednostňovali osobní zájmy před zájmem veřejným. Aby návrhy zákonů četli a zkoumali jejich dopady.
  • modleme se za vládu, aby byli dobrými správci svěřených prostředků a svoji moc uplatňovali v mezích zákona a ku prospěchu občanů.
  • modleme se za soudce, aby rozhodovali spravedlivě za každých okolností, objektivně nahlíželi každý případ neovlivnění vlastními postoji.

Pokud se dostaneme do střetu zákona s Božími principy, mějme odvahu najít hranici, kdy je už nutné se vzepřít a sílu nést důsledky tohoto rozhodnutí.

Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi. (Skutky 5,29)

Bůh miluje spravedlnost a právo a chce, abychom spravedlnost a právo prosazovali.Tím se dostáváme na začátek. Nebude-li náš právní řád v rozporu s Božími principy, důsledně jej dodržujme a budeme dle zaslíbení moci žít klidným a zbožným životem. Buďme vděčni za to, že tomu tak stále ještě může být.

 

Vít Eleder