Jak a proč se modlit za Izrael

Izrael je Země zaslíbená. Je to země plná kontrastů, směsí různých náboženství a kultur. Židovský národ je mnohými milován a jinými nenáviděn. Jak pro ně jako církev můžeme být požehnáním?

Biblický základ

Izrael je Bohu milý

Bůh si vyvolil židovský národ, aby skrze něj přinesl spásu celému světu. Jeho vyvolení je neodvolatelné a Izrael je stále Bohu milý. Žehnejme tomu, čemu žehná Bůh, a budeme požehnáni.

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. (Gn 12:3)

Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. (Řím 11:28-29)

Máme pamatovat na své kořeny

Rostlina bez kořenů zvadne. Církev bez kořenů je vystavena bludným vlivům a ohrožována pýchou. Přijetí Božího plánu pro Izrael vede k pokoře.

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. (Ef 2:11-13)

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! (Řím 11:17-18)

Jsme pozváni, abychom spolupracovali s Bohem

V našich dnech Bůh obnovuje Izrael a naplňuje dávná proroctví. Hledá křesťany, kteří se budou přimlouvat a připomínat Bohu jeho zaslíbení.

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv. (Iz 62:6-7)

Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. (Iz 40:1-2)

Aktuální potřeby z pozice českých modlitebníků

  • Vzdejte Hospodinu chválu za milosrdenství a činy, které pro svůj lid koná!

  • Prosme za účinnou ochranu Státu Izrael i židovské komunity žijící v diaspoře před teroristickými útoky a před vojenským napadením stran radikálních islamistických hnutí a režimů.

  • Nechť Nejvyšší zpřetrhá svazky svévolníků, nechť jejich rada neobstojí!

  • Modleme se za nepřátele Izraele, aby byli osvobozeni ze jha otroctví nenávisti. Nechť jeho nepřátelé procitnou a litují svých postojů. Bůh je Bohem zázraků, jedině On může změnit lidské srdce.

  • Modleme se za česká média, která mnohdy jednostranně neinformují o tom, co se v Izraeli opravdu děje a podléhají lžím a polopravdám, které jsou šířeny dezinformačními kanály s cílem poškodit pověst Izraele.

  • Modleme se za české politiky, zejména za premiéra, ministra zahraničních věcí a za naše europoslance, aby jednoznačně vystoupili proti financování protiizraelských teroristických skupin z prostředků EU a OSN.

  • Ať světlo Evangelia svítí a proměňuje lidská srdce navzdory lidským selháním a staletím protižidovských předsudků, které se podepsaly v mnoha zraněných duších nedůvěrou ve vše, co jen trochu zavání křesťanstvím. Ať si představitelé křesťanských církví uvědomí, kolik bylo v rámci jejich teologie vyřčeno lží a pomluv vůči židovskému národu a jsou odvážní v praktickém pokání.

 

Radek Hejret, místopředseda ICEJ ČR