Zamyšlení nad současnou situací s koronavirem

Celý svět se otřásá v důsledku šíření koronaviru. Bůh je dobrý, svrchovaný a může to obrátit v dobré.

Opravdu si myslím, že potřebujeme povstat a v modlitbách se postavit do trhliny za tuto zemi podle Ezechiele 22,30: I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tváří do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem.

Ten rozšiřující se strach, úzkost až panika je dosti nebezpečná. Může zůstat v mezích a bude to zvládnutelné. Ale kdyby se duchovním mocnostem strachu otevřely dveře, mohlo by to vést k nebezpečným důsledkům. Lidé v úzkosti a panice jednají neracionálně, ukvapeně, dají se snadno strhnout k agresivitě a násilí a konečně mají tendenci hledat tzv. obětního beránka, na kterého svedou vše, a pak si na něm vylijí svou zlost a frustraci. Tím obětním beránkem může být jedinec a nebo skupina lidí. A tak nějak cítím, že nám v této době hrozí nebezpečí. Sám se denně stavím proti duchu strachu a úzkosti a odmítám jeho působení v naší zemi. Prosím, připojte se k této modlitbě, odmítejme ducha strachu a úzkosti a vyhlašujme pokoj pro naši zemi. Bůh pro nás má hojnost pokoje: „Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj, pro svůj lid, pro své věrné, jenom ať se ke své hlouposti nevracejí.“ Ž 85,9

A další modlitbu, kterou mám v srdci je volání po skutečných duchovních vůdcích a otcích pro český národ. Kéž Pán v tomto čase povolá moudré, zbožné, odvážné a zmocněné vůdce, kteří se chopí autority a povedou tento národ v následujícím období. Kéž Pán povolá mocné apoštoly, proroky, učitele, pastýře a evangelisty v České zemi.

Věřím, že je čas přehodit výhybku. Jak na osobní rovině, tak národní. Nevím přesně, jak se to dělá, nejsem železničář, ale to se naučíme. Možná uděláme nějaké chyby, ale Pán nám pomůže.

Přemýšlím, jaké věci chce a může Pán skrze tuto krizi reformovat. Je to dobré si to ujasnit, abychom se za to pak modlili. Mne napadá toto:

  • Obrácení k Bohu - lidé mají obavy, nejistota může vést k hledání jistoty v Bohu živém.
  • Demografický růst - rodiny jsou více spolu, je to příležitost obnovit rodinné vztahy a stabilizovat manželství a rozplodit český lid na zemi.
  • Obnova národní identity - je to příležitostí vrátit se ke křesťanským hodnotám, jako je milosrdenství, láska, služba, obětavost, trpělivost, svornost, život v pravdě a upřímnosti, statečnost atd.
  • Obnova střežení hranic - jsou částečně obnovené hlídky na hranicích, což do budoucnosti může být potřebné vzhledem k připravující se další neřízené uprchlické vlně nejen z Turecka.
  • Změna v církvi - zrušené bohoslužby vedou církve k hledání nových způsobů komunikace, vztahů, modliteb, uctívání, vyučování, sdílení atd. Asi skončí mnohé projekty, které nebyly od Pána, což vytvoří prostor pro nové věci.
  • Očištění ekonomiky - zastavení zbytečných výdajů státu a ozdravení principů podnikání.
  • Obnova zemědělství - konec dotací, které vytváří nerovné příležitosti a nereálné prostředí, které nefunguje podle zdravých principů Božího království.
  • Obnova a kultivace kultury a sportu - kultura a sport se staly vesměs byznysem, umění je vyprázdněné, vykradené, bez ideálů, bez naděje, bez vize. Je čas pro nové krásné věci v kultuře.
  • Konec ideologií homosexualismu, genderismu, transgenderu atd.
  • Krach podniků - nočních klubů, gay klubů, pornoprůmyslu, casin atd.

 

David Loula