Přímluvná modlitba v době koronaviru

Pete Greig a tým mezinárodních modliteb 24-7 připravili modlitbu, kterou se můžete nechat inspirovat.
 • Pane Ježíši Kriste, žádáme tě, abys nás ochránil před rozšířením koronaviru. Jsi mocný a milosrdný; takto se modlíme -
  Odpověď: „Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.“ (Žalm 57: 2)

 • Jehova Shalom, Pane pokoje, myslíme na ty, kteří žijí v centru nákazy a na ty, kteří jsou v současné době v izolaci. Kéž ve své izolaci poznají tvou přítomnost, tvůj pokoj ve všem zmatku a tvou trpělivost v čekání. Kníže pokoje, jsi mocný a milosrdný; takto se modlíme.
  Odpověď: „Nepřipomínej nám staré nepravosti, pospěš nám vstříc se svým slitováním, jsme naprosto vyčerpáni. Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!“ (Žalm 79: 8-9)
 • Bože naší útěchy a pomoci, modlíme se za ty, kteří truchlí, šokováni z náhlé ztráty svých blízkých. Kéž ve svém utrpení najdou tvé společenství, útěchu ve své ztrátě a naději v zoufalství. Přimlouváme se za ty, o kterých víme, že jsou zranitelní a vystrašení – za slabé, nemocné a starší občany. [pauza] Bože naší útěchy, jsi mocný a milosrdný; takto se modlíme -
  Odpověď: „On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí,“ (2 Korintským 1:10)

 • Jehova Rapha, Bože uzdravující, modlíme se za všechny zdravotníky, kteří se každý den musí vypořádat s intenzivními tlaky této krize. Dej jim odolnost vůči vyčerpání, schopnost správného rozlišování při diagnóze a soucit v jejich péči. Děkujeme ti za armádu vědců, kteří tiše a bez ustání pracují na hledání léku. Dej jim bystrost, vynalézavost a nečekané průlomy už dnes. Ať je Tvoje jméno vyvýšeno nad touto současnou temnotou jako vycházející Slunce spravedlnosti s paprsky uzdravení. Takto se modlíme –
  Odpověď: „Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.“ (Jeremiáš 32:17)
 • Bože veškeré moudrosti, modlíme se za naše vůdce: Světovou zdravotnickou organizaci, za národní vlády a místní vůdce - za ředitele škol, nemocnic a dalších institucí. Ty sám jsi je v tuto hodinu postavil do těchto veřejných služeb, žádáme tě tedy, abys jim udělil moudrost, která převyšuje jejich vlastní moudrost, aby zabránili dalšímu šíření viru. Modlíme se za víru, která bude silnější než jejich vlastní víra v boji proti strachu, a za sílu, která bude větší než jejich vlastní sila, aby udrželi v chodu životně důležité instituce navzdory všemu zmatku. Bože veškeré moudrosti a pomoci, jsi mocný a milosrdný; takto se modlíme –
  Odpověď: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.“ (Žalm 46:2-3)
 • Žehnám vám slovy žalmu 91: „Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.“ (Žalm 91: 3-7)
  Odpověď: „Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!“ (Žalm 4: 2)
 • Kéž vás chrání El Shaddai, Pán Bůh všemohoucí. Kéž vás zachrání Ježíš Kristus, Jeho Syn, který za vás zemřel. A nechť se Duch Svatý, který překonává zmatek a naplňuje vás svou přítomností, v tuto chvíli přimlouvá za vás a skrze vás i za všechny ostatní. 
  Odpověď: „Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.“ (2 Timoteovi 4:18)

Pete Greig a Modlitby 24-7