Modlitby za politiku

Politické dění je a vždy bylo žhavým tématem. Dokáže společnost sjednotit i rozdělit. A co na to my jako křesťané?

 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 1. Timoteovi 2, 1-2

 

Tyto verše obsahují výzvu k modlitbám, přímluvám a díkuvzdáním za lidi, kteří mají v rukou moc. Osvědčuje se mi začínat od konce, tj. děkováním. Děkování jde proti proudu nadávek na politiku, proti reptání a skepsi.

Česká republika si (v porovnání s ostatními zeměmi EU) vede velmi dobře v ekonomické oblasti. (růst HDP a mezd, vyrovnaný rozpočet, nízká inflace a nezaměstnanost) Patříme k bezpečným zemím, se sociálním smírem a vysokou mírou sociální spravedlnosti. Děkovat lze za vstřícný postoj ČR vůči Izraeli, za křesťany v Parlamentu a další.

 

Další důraz je na cíl modliteb za lidi v moci postavené: Tichý a klidný život v opravdové zbožnosti a vážnosti. Jsou aktivity, které se snaží podněcovat „ducha vzpoury resp. protestu.“ Před 400 lety se na našem území začali „šermovat“ katolíci a protestanti a byla z toho válka po celé Evropě. V domácí i světové politice jsou lidé, kteří se snaží rozněcovat konflikty. I z malého plamínku se může rozhořet velký oheň. Vnímám, že ČR má jít PROTI tomuto trendu, kéž naši politici spory spíš uklidňují a přináší do jednání POKOJ.

 

SPRAVEDLNOST je další oblastí k modlitbám. U nás nemají moc jen ministři, premiér nebo prezident, ale také ústavní soudci, kteří mohou negovat rozhodnutí 281 zákonodárců. Spravedlnost vyvyšuje pronárody (Přísloví 14, 34) a hlavním úkolem moci zákonodárné, výkonné i soudní je, aby byla trestána svévole a chráněna spravedlnost. Ať NATO, Brusel, vláda, justice nejsou hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle (Řím 13, 3). Kéž se „valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.“ (Amos 5, 24)

 

SVORNOST. Bůh udílí požehnání tam, kde bratři bydlí svorně. Kníže Svatopluk údajně nabádal své 3 syny takto: „Zůstanete-li svorní a  v  lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a  podřídit si vás. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a  rozdělíte-li se ve tři vlády, zahubíte se navzájem a  sousedními nepřáteli budete zcela zničeni.“

Bez ohledu na to, zda tyto věty skutečně zazněly z úst knížete Svatopluka, platí zákonitost, že dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Jan Amos Komenský považoval svornost za duchovní tmel, který je důležitým předpokladem prosperity národa (viz kniha Štěstí národa).

 

Řada českých politiků se nechá rozdělit třeba jen kvůli 3 bodům z 10. Přitom by bylo potřeba, aby uměli spolupracovat třeba jen na 3 společných prioritách (např. vyšší míra vzdělanosti, konkurenceschopnosti, urychlení výstavby infrastruktury, apod.). K modlitbám je větší míra úcty (KE VŠEM LIDEM MĚJTE ÚCTU), schopnosti konstruktivně komunikovat.

 

PROZÍRAVOST. V Lukáši (16 kap) nabádá Ježíš k prozíravosti. Vnímám jako potřebný vznik platformy pro křesťany, kteří jsou povoláni do politiky. Ať je v Senátu po podzimních volbách více Danielů, Josefů, Ester, ať už přímo v pozici senátorek a senátorů nebo jako asistentů, poradců. Ať jsou z okolí lidí postavených v moci (nejen v politice, ale i v byznysu, v médiích) odstraňováni svévolníci, aby právo a spravedlnost mělo zelenou.