Za co chceš Bohu poděkovat?

Konec roku bývá čas, kdy přemýšlíme nad uplynulým rokem, kdy hodnotíme jak jsme jej prožili. Využij tento čas a pozvi do svého přemítání o uplynulém roce Ježíše.

K přmýšlení můžeš využít i Boží slovo a následující otázky.

 

Žalmu 95,1-7

1 Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany!

2 Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit!

3 Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy.

4 V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy.

5 Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily!

6 Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!

7 On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje.

 

 

- Ve 2. verši  se píše, že máme do Boží přítomnosti vstoupit s vděčností. Za co jsi Pánu Bohu vděčný/á?

 

- Ve verších 3-5 se píše o Boží velikosti a svrchovanosti. V čem jsi letos prožil/a Boží velikost a svrchovanost?

 

- Vyznej Boží svrchovanost a svůj postoj pokory vůči němu fyzickým aktem tím, že před ním poklekneš.

 

- Bůh je náš pastýř, který o nás pečuje. Jak jsi to letos konkrétně zažil? V čem jsi vnímal/a jeho vedení, pomoc a péči?