Uprchlická krize: „Neznáme řešení, ale víme, že se máme modlit“

Připojte se k nám v modlitbě za největší uprchlickou krizi po 2. světové válce. Více informací a konkrétní modlitební náměty naleznete níže v přepisu mezinárodní výzvy M24-7 od Briana Heasleyho.

Zveme Vás, abyste se tento týden přihlásili do modlitebního řetězce a přimlouval se za krizi středomořských uprchlíků, ať už budete kdekoliv na světě. Modlitby poběží od pondělního poledne 7. září do pondělního poledne 14. září.

Připojte se k naší celosvětové komunitě, která touží po spravedlnosti. Věnujte hodinu svého času ze svého týdne a modlete se za ty, kdo to potřebují.

Přihlásit se můžete do mezinárodní tabulky ZDE a nebo se modlete jakkoli jinak Vám to vyhovuje.

Modlit se za krizi, jako je tato, může na nás působit jako příliš velké sousto, kterým bychom neměli Boha zahlcovat. Ale nemůžeme se tím nechat paralyzovat a nesmíme dovolit, aby to utišilo naše modlitby.

Místo toho se můžeme připojit - když s pokorou šeptáme mnohdy nesrozumitelná slova k Bohu ve víře, že nás slyší.

Náměty pro konkrétní modlitby naleznete níže. Můžete si také více přečíst o samotné krizi, což nám pomůže lépe zaměřit naše přímluv.

Co když mohou modlitby zastavit potápění lodí?

Jsme svědky neuvěřitelné krize s uprchlíky, která vypukla ve Středomoří. S tisíci válečnými utečenci, pronásledováním a hladomorem v mnoha národech se tato neočekávaná katastrofa stala největší krizí uprchlíků od konce 2. světové války.

Podle UNCHR (Úřad OSN pro uprchlíky) pochází jenom ze Sýrie přes čtyři miliony uprchlíků - a my potřebujeme rozumět tomu, co to znamená. Podle Ženevské úmluvy z roku 1951 je uprchlíkem ten, kdo „má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu své vlasti“.

„Jsem přemožený“

Cesta mnoha uprchlíků je velmi riskantní a plná nebezpečí. Nebezpečí tkví ve válce a pronásledování na místech, kde vyrůstali. Nebezpečí se skrývá v podobě překupníků a gangů, na něž narazí během snahy utéci, nebezpečná je i dlouhá a náročná cestě po zemi a po moři, když hledají úlevu a pokojné místo.

Uprchlíci přicházejí ze zemí, které jsou zničené hladomorem způsobeným válkou, politickými rozbroji, jsou objekty pronásledování, konfliktu a porušování lidských práv.

Přicházejí do Evropy za bezpečím.

Sleduji zprávy nebo články na internetu a jsem ohromen mírou této pohromy a zdánlivou neřešitelností situace, jíž čelíme. Velká většina ze 137 000 lidí, kteří překročili Středozemní moře v první polovině roku 2015, utíkala před válkou, konfliktem a pronásledováním. Tím se celá záležitost stala primárně krizí uprchlíků, ne imigrantů, jak uvádí UNHCR ve zprávě vydané 1. července.

Zatímco Evropa projednává nejlepší řešení vynořující se uprchlické krize ve Středozemí, my musíme říci jasně: Většina lidí, kteří připlouvají přes moře do Evropy, jsou uprchlíci hledající ochranu před válkou a perzekucí.“

António Guterres, Vysoký komisař OSN pro uprchlíky

Netušíme, jaké to má řešení – „tweetujeme", dáváme věci na internet, ale zdá se, že je to zbytečné a že to moc nepomáhá. Věříme však, že bychom se v době, jako je tato, měli obrátit ke slovům Ježíše Krista, aby nás inspirovala a ukázala nám, jak máme reagovat.

Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘

Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Mt 25,34-40

Modlitby za krizi

Neznáme řešení, ale víme, že se máme modlit…

 

Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

Žalm 34,17

Potřebujeme se modlit za ty, kdo utíkají. Jejich cesta je zoufalá a nebezpečná, riziko je veliké a podstoupené pouze ze strachu. Začněme tedy věřit, že naše modlitby mohou zastavit potápění lodí.

 


 

Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Leviticus 19,34

Modleme se, aby naše prvotní reakce na uprchlíky byla vždy láska, ne strach, a abychom milovali osobu, kterou máme před sebou, nezávisle na jejím původu nebo postavení. Mohou nás povzbudit příběhy z Islandu a Německa.

 


 

Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout.

Žalm 22,29

Modleme se, ať se řeší problémy tam, kde vznikly - budou muset nastat velké změny v zemích jako je Sýrie, Irák, Libye, Somálsko, Eritrea, Afghánistán atd. Sledujme informace o tom, co se děje v těchto oblastech, a modleme se, aby tam přišlo Boží království, za pokoj, který bude vládnout a obnoví stabilitu.

 


 

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Micheáš 6,8

Modleme se za agentury a církve, které pracují na obou stranách moře, jsou pod obrovským tlakem a snaží se zvládnout tento příliv lidí. Žehnejme jim, chraňme je, dodávejme jim energii a prostředky, aby mohly dobře reagovat na vše, s čím se setkávají.

 


 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1. Timoteovi 2,1-2

Modleme se za ty, kdo mají autoritu a rozhodují, aby měli moudrost k vyřešení této komplexní a složité situace s milostí a slitováním. OSN se vyjádřilo, že se musíme poprat s kořeny, které způsobují krizi uprchlíků. Je třeba, aby se vedoucí představitelé zabývali těmito prapříčinami nucené migrace.

 


 

Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!

Žalm 82,2-4

Potřebujeme se modlit za obchodníky s lidmi, aby skončil tento odporný obchod, který využívá slabých a zranitelných.

V této chvíli se v této záležitosti pouze začínáme angažovat. Uděláme víc a napíšeme víc – ale myslíme si, že v tom všem je nejlepší začít modlitbou.

Brian Heasley je národním ředitelem Modliteb 24-7 ve Velké Británii a je součástí hnutí již od počátku. Brian dříve vedl službu misijních týmů 24-7 na Ibize, má manželku Tracy a dva dospívající syny. Kromě jeho vášně pro modlitbu, misii a spravedlnost je také velkým fotbalovým fanouškem Liverpool FC, miluje předkrmy a fotografování.