Promarněná příležitost

Dnes budeme dále zkoumat Josefovu cestu do Betléma. Marie a Josef nemohli najít ubytování, a tak se Ježíš narodil na místě, kde se choval dobytek.

Lidé, kteří si mohli vzít tento pár do svých domovů, propásli největší příležitost svého života.

Nemohl se někdo méně potřebný na noc vzdát své vlastní ložnice kvůli Marii a Josefovi? Litoval pak někdo v pozdějších letech v Betlémě svého rozhodnutí, když se začala šířit Ježíšova sláva? V tomto příběhu se tito lidé mohli tak snadno stát hrdiny. Kvůli sčítání lidu a možná proto, že prožívali stres nebo byli zaneprázdnění, to propásli.

Prosím Tě, Pane, pomoz mi být o letošních Vánocích obětavě a nápaditě pohostinný nejen ve svém domě, ale i ve svém srdci a v mém nabitém programu. Když teď přemýšlím o lidech, se kterými budu trávit Vánoce, pomoz mi přijímat nečekané tlaky jako příležitosti hostit Tebe, udělat něco navíc, jednat laskavě.

 

Ztiš se a modli se.

 

Prosím Tě, Otče, abys o letošních Vánocích požehnal těm, kteří se v naší společnosti cítí nevítaní: uprchlíkům, těm, kteří jsou bez domova, a těm, kteří jsou ve vězení. Obdař svou milostí a radostí ty, kdo jim slouží, a pohni svým Duchem, abys jim ukázal, že příběh narození Páně se týká i jich. Ukaž mi konkrétní lidi, za které chceš, abych se teď modlil.

 

Ztiš se a modli se.

 

Zajímalo by mě, jak se Josef cítil. Jak hrozné musí být nechat svou ženu rodit ve stodole! Když se pro Marii nenašlo bezpečné a teplé místo, zajímalo by mě, jestli měl pocit, že jako dobrý manžel selhal, a možná, že dokonce zklamal i Boha, který mu dal obrovskou zodpovědnost za výchovu tohoto dítěte.

Pane, odevzdávám svůj pocit nedostatečnosti a selhání Tvému většímu, krásnějšímu plánu. Prosím, ať o letošních Vánocích ‚vše slouží k dobrému‘ – ve mně a bude-li to nutné, i mně navzdory. (Římanům 8:28)

Amen.

 

Bibické verše:

Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skálou, ne-li náš Bůh?
Žalm 18:31-32

Také Josef se vydal z galilejského města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo.
Lukáš 2:4-7

 

Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno] napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.
Římanům 8:28