Modlitby za uprchlíky

Pandemie Covid-19 zaujímá naši velkou pozornost. Sledujeme, jaké důsledky přinese naší společnosti. Zkusme se zamyslet nad jinou skupinou lidí, kteří potřebují naše modlitby i praktickou pomoc.

Rádi bychom Vám představili organizaci Christian Refugee Service, z. s. Jsou to křesťané a právníci, kteří se dlouhodobě věnují poskytování bezplatné pomoci uprchlíkům nacházejících se v tíživé životní situaci.

Důvodem vzniku byla potřeba vytvořit subjekt, který by organizoval a koordinoval bezplatné poskytování komplexních služeb uprchlíkům. Dlouhodobě se věnujeme zastupování křesťanských uprchlíků z Číny, díky čemuž došlo k zjištění potřeby centralizace, zefektivnění práce a pokrytí nákladů a služeb, které jsme již nebyli schopni poskytovat pro bono. Z naší dosavadní činnosti jsme zjistili, že často dochází ke zcela zbytečnému zamítnutí oprávněné žádosti o azyl, která by s odbornou pomocí a informovaností mohla být úspěšná.

Založili jsme proto spolek postavený na křesťanských hodnotách, jehož cílem je poskytovat komplexní služby uprchlíkům (zejména právní služby, sociální a humanitární pomoc, duchovní pomoc...), vytvářet vzdělávací materiály, osvětu veřejnosti a budovat spolupráci s organizacemi poskytujícími různé druhy pomoci uprchlíkům.

Naše činnost se ovšem nesoustředí jen na ČR, ale v rámci misijního projektu Naděje pro národy pomáháme také lidem v uprchlických táborech, které se nacházejí na tzv. Balkánské stezce (Srbsko, Bulharsko, Řecko, Bosna ...). V táborech se snažíme nejen poskytnout humanitární pomoc podle potřeby (hygienické pomůcky, oblečení, potraviny, podložky na spaní…), ale také věnujeme čas duchovním rozhovorům, kulturním programům a rozdáváme evangelia v potřebných jazycích.

Více informací naleznete také na našich internetových stránkách: www.c-r-s.cz

Naše služba se neobejde bez modlitební podpory, proto navrhujeme několik modlitebních námětů:

 • Bezpečí lidí na cestě (násilí na hranicích a v táborech, únosy, novodobé otroctví, …)
 • Solidarita (otevřenost srdcí pro potřeby lidí v těžké životní situaci, solidarita na politické úrovni, např. také mezi státy navzájem…)
 • Zabezpečení životních potřeb lidí na cestě
 • Děti na cestě (bezpečí, zdravý duševní vývoj, životní prostor, vzdělání …)
 • Rozvoj CRS (stálí modlitební i finanční podporovatelé, moudrost Ducha…)

Mezi akutní modlitební náměty pak patří řešení situace spojené s opatřeními proti Covid 19. Ještě před vypuknutím pandemie koronaviru, a s ní souvisejícím uzavřením hranice jsme měli možnost osobně navštívit uprchlické tábory a další neoficiální místa, kde uprchlíci přebývají, a to jak v Řecku, tak v Bosně. Již tehdy tam ti lidé (rodiny, jednotlivci, děti bez doprovodu) živořili často v nelidských podmínkách. Měli jsme možnost pomoci (nákup potravin, hygienických potřeb, atd.) především těm, kteří přežívají na ulici nebo v rozpadlých, opuštěných budovách a také navázat spolupráci s místními dobrovolníky a organizacemi, která je pro nás aktuálně velmi užitečná. Proto si dokážeme reálně představit, jak zoufalá situace nyní na těchto místech panuje.

Momentální dění okolo šíření nákazy Covid -19 se stává prohloubením humanitární krize pro uprchlíky na tzv. Balkánské stezce. Protivirová opatření v nepřímém důsledku ohrožují na životech ty, kteří jsou na pomoci ostatních nejvíce závislí. V přeplněných táborech na řeckých ostrovech, ale také v neoficiálních táborech v Bosně chybí pravidelná pomoc, která přicházela z venku. Omezení pohybu osob znamená, že tisíce lidí nemohou zajít nakoupit potraviny či hygienické pomůcky a současně také dobrovolníci a neziskové organizace nemohou přijít k potřebným s obvyklou pomocí. Dodávky potravin a hygienických potřeb prostě nemohou vystačit. Některé organizace se

snaží alespoň pomoci při řádné dezinfekci rukou (Starfish), omezení pohybu Řeků ovšem znemožňuje poskytnout potřebný počet dobrovolníků.

Životní podmínky na ostrovech jsou pro uprchlíky nelidské. Počet osob v táborech na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Kos, a Leros čítal k 22. březnu 2020 přibližně 37 000, celková kapacita táborů je ovšem pouze 6 095 osob. Lidé v táborech mají velmi omezený přístup k vodě, toaletám nebo sprchám. Lidé jsou nuceni čekati několik hodin na jídlo a musejí žít v nejistých podmínkách ve stanech nebo kontejnerech bez topení či klimatizace. Tábory jsou rovněž v současnosti častým místem ničivých požárů. Počet zdravotnických pracovníků je žalostný. Kromě toho nemá nikdo, kdo na ostrovy přijel od července 2019 přístup k veřejné zdravotní péči.

V tuto chvíli mnohé neziskové organizace zažívají jinou formu bezmoci než si kdy mohli představit. Ačkoliv by totiž měly dostatek finančních prostředků i síly dobrovolníků nemohou se k potřebným dostat. Stejně tak my momentálně uvažujeme, jak můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším. Nemůžeme snadno vycestovat a pomoc přivést. Současně je ovšem také extrémně náročné a mnohdy nemožné vymyslet postup jakým způsobem pomoc poslat prostřednictvím místních organizací a dobrovolníků.

Uvědomujeme si že řešení situace a dostatečná pomoc není v našich možnostech, a tak se chceme nyní více než dříve obracet v modlitbách k našemu Otci, aby pomohl tam, kde se nemůžeme dostat. Připojte se k nám v modlitbách za uprchlíky ve východní a jihovýchodní Evropě, kteří v “době koronavirové” trpí ještě větším nedostatkem než dříve!

Modlitební náměty:

 • zabezpečení základních potřeb lidí na cestě (potraviny, hygienické pomůcky, základní zdravotnický materiál), řádné a pravidelné zásobování potřebných
 • zajištění adekvátních hygienických podmínek a s tím spojená ochrana před šířením koronaviru mezi uprchlíky v táborech
 • uklidnění nepokojů na řeckých ostrovech (zamezení požárům v táborech, zranění z potyček s policií)
 • relokace osob z přeplněných řeckých táborů – solidarita mezi členskými státy EU (v prvé řadě těch nejzranitelnějších – nedoprovázených dětí)
 • solidarita Evropanů vůči lidem, kteří museli z různých důvodů opustit vlastní domov
 • ochrana základních lidských práv uprchlíků, jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni EU
 • bezpečí a požehnání pro ty, kteří se i v této době rozhodli v rámci možností na místě pomáhat, a dokonce se často ani nemohou vrátit zpět domů
 • za křesťany ochotné být těmto lidem svědectvím o Boží Lásce
 • aby tito lidé, pocházející především z muslimských zemí, našli svou naději a nový život v Kristu

 

Předem děkujeme za Vaše modlitby a jiné formy podpory!

Za spolek CRS: Mgr. Ilona Machandrová, Mgr. Ludmila Špoková, Mgr. Ondřej Novák