Boží přítomnost

Dnes se zamýšlíme nad závěrečnou částí Mariina setkání s andělem Gabrielem. Rozhovorem, který navždy změní běh jejího života.

Dnes se zamýšlíme nad závěrečnou částí Mariina setkání s andělem Gabrielem. Rozhovorem, který navždy změní běh jejího života.

Marie právě slyšela, že porodí Mesiáše, Spasitele, na kterého Izrael čekal, a odpovídá otázkou. Není to: „Jak se moje dítě stane králem?“ Není to „Jak může někdo vládnout navěky?“ Její otázka je zčásti o biologii a zčásti o logice: „Jak se to může stát? Jsem pannou!“

Gabrielova odpověď? Je to Boží přítomnost, která uskuteční Boží plán.

Pokud je to Boží přítomnost v mém životě, která činí Jeho plány skutečností, existují nějaké oblasti, ve kterých se mi zdá Bůh právě teď nepřítomný nebo vzdálený?

Pane, pomoz mi poznat Tvou přítomnost v částech mého života, které se zdají matoucí, bolestivé nebo dokonce děsivé.

 

Ztiš se a modli se.

 

Je to, jako by Marie stála na neuvěřitelně vysokém skokanském prkně a Bůh ji požádal, aby skočila. Reagovat na Boží pozvání znamená riskovat odmítnutí ze strany jejího snoubence Josefa a všechny problémy, kterým by jako svobodná matka v této kultuře čelila.

Pane, modlím se za svobodné rodiče, které znám. Prosím, dej jim sílu a žehnej jim radostí, když vychovávají své děti.

 

Ztiš se a modli se.

 

„Jsem služebnice Páně.“

Marie z celého srdce přijímá Boží plán, i když to bude mít dalekosáhlé důsledky pro její život. Její ochotné odevzdání ukazuje naprostou víru v to, že na Boží slovo se lze spolehnout. Bůh je dost velký, aby zvládl všechny detaily.

Ve kterých oblastech mě Bůh právě teď žádá, abych udělal skok ve víře?

Pane, jsem pokořen Mariinou odpovědí. Myslím, že Ti plně důvěřuji až do okamžiku, kdy mě požádáš, abych vystoupil ze své komfortní zóny. Využij okamžiky, kdy jsem riskoval, abys mě naučil větší důvěře ve Tvé Slovo a péči. Jsem tvůj služebník, dnes a navždy.

Amen.

 

Biblické texty:

Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi! Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti, ať nepřítel neřekne: „Zdolal jsem ho!“ Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.
Žalm 13:4–6

Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
Lukáš 1:34–38